Terms

Algemene voorwaarden ÉtoileMaastricht, stokstraat 9, Maastricht, Nederland.


1.Toepasselijkheid.

1.1. Alle offertes en orders vinden plaats onder de toepasselijk verklaring van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, zowel op de offerte , de order en de acceptatie ervan als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.

1.2 Alle offertes worden gedurende één maand gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt.

1.3. De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod de verkoper heeft bereikt.

1.4. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen t.o.v. de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van de in het vorige lid bepaalde overeenkomst pas tot stand, indien de verkoper aan de koper bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.


2. Wijzigingen.

2.1. Wijzigingen in de koopovereenkomst en afwijkingen van deze algemene verkoopvoorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen koper en verkoper zijn overeengekomen.

2.2. Indien wijzigingen leiden tot verhoging van de kosten is de koper gehouden om de hogere kosten te voldoen.

2.3. Indien de koper goederen bestelt die speciaal moeten worden aangemaakt, is het aan de verkoper toegestaan 5% meer- of minderwerk te leveren.

2.4. Afbeeldingen, maten, beschrijvingen en gewichten, voorkomend in de catalogi, prijscouranten, websites en algemene aanbiedingen van verkoper, zijn voor verkoper
niet bindend.


3. Kwaliteit en omschrijving.

3.1. De verkoper verbindt zich jegens koper om hem goederen te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de offerte en/of opdrachtbevestiging omschreven.

3.2. Waar de aard van de gebruikte materialen daar aanleiding toe geeft (bijvoorbeeld moeilijk te reproduceren , moeilijk verkrijgbare metalen, edelstenen en parels) aanvaardt de verkoper geen verantwoordelijkheid voor kleine afwijkingen in de uitvoering van de artikelen, tenzij duidelijk sprake is van fabricagefouten.

3.3. In geval van kleine afwijkingen, binnen de gewone graad van tolerantie, op het gebied van kleur, breedte, gewicht, finishing e.d., accepteert de verkoper geen
klachten.

3.4. In geval van productiefouten in een deel van een geleverde partij kan de koper niet de gehele partij retourneren.

3.5. De verkoper staat er niet voor in, dat de goederen geschikt zijn voor het doel, waarvoor de koper deze wil bestemmen, zelfs niet, indien dit doel aan de verkoper
kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen is overeengekomen.

3.6. Adviezen van verkoper omtrent toepassing van het geleverde zijn vrijblijvend en leiden niet tot aansprakelijkheid voor de wijze van toepassing van het geleverde.


4. Verpakking en levering.

4.1. De verkoper verbindt zich jegens de koper om de goederen behoorlijk te verpakken (tenzij de aard van de goederen zich daartegen verzet).

4.2. De door de verkoper opgegeven levertijden zijn bij benadering. Bij aanbrengen van een tussentijdse wijziging in de opdracht, wordt de levertijd verlengd met de tijd
die gemoeid is met de uitvoering van de wijziging.

4.3. Overschrijding van de levertijd geeft geen recht op verandering van de betalingscondities, korting, schadevergoeding of schadeloosstelling of ontbinding van de overeenkomst.

4.4. Indien een leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze aan op de datum, waarop de acceptatie van het aanbod de verkoper heeft bereikt door middel van een
getekende opdrachtbevestiging en betaling van 50% van de totale order.

4.5. Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd, tenzij de partijen vooruit anders zijn overeengekomen. Bij elke andere wijze van
verzending komen de meerdere kosten voor rekening van de koper.

4.6. Het aannemen van de goederen door de vervoerder, zonder aantekening op de vrachtbrief of het acceptatiebewijs, geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat
was.

4.7. Oponthoud of vertraging van het vervoer is niet voor risico van de verkoper, zowel bij franco als bij niet franco leveringen, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.

4.8. Reclames over leveringen worden alleen dan in behandeling genomen, indien deze de verkoper binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk bereiken. Na verloop van deze 8 dagen wordt koper geacht deze goederen te hebben geaccepteerd.5. Opslag.

5.1. Indien om welke reden ook de koper niet in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal de verkoper, als zijn opslagmogelijkheden dat toelaten, maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij bij de koper bezorgd zijn.

5.2. De koper is verplicht aan de verkoper de opslagkosten te voldoen en wel vanaf het tijdstip dat de goederen voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dit een later
tijdstip is, vanaf de in de overeenkomst overeengekomen leveringsdatum.


6. Eigendomsovergang en risico.

6.1. De eigendom van en het risico voor de goederen gaat op de koper over bij aflevering.

6.2. Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt de
verkoper zich de eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat de eigendom op de koper over, zodra de koper aan al zijn verplichtingen jegens de verkoper
heeft voldaan.

6.3. Indien er bij de verkoper gerede twijfel bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de koper, is de verkoper bevoegd de levering van de goederen uit te stellen,
totdat de koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De koper is aansprakelijk voor de door de verkoper door deze vertraagde aflevering te lijden schade.

6.4. In geval van niet betaling van een opeisbaar bedrag, schorsing van betaling, aanvraag tot surséance of faillissement, overlijden, onder curatelenstelling, ontbinding of beëindiging van de kopende vennootschap, heeft de verkoper het recht de overeenkomst in het geheel of eventueel het betreffende gedeelte dat nog moet
worden geleverd te annuleren en het geleverde als het eigendom van de verkoper terug te vorderen, onder verrekening van het reeds betaalde en onverminderd de
rechten van verkoper op vergoeding van verlies en schade. De vorderingen van de verkoper zijn in deze gevallen direct opeisbaar.

7. Overmacht.

7.1. De tussen partijen overeengekomen leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke de verkoper door overmacht is verhinderd aan zijn
verplichtingen te voldoen.

7.2. Van overmacht aan de zijde van de verkoper is sprake, indien de verkoper na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen te gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming,
weersomstandigheden, werkstaking, bedrijfsbezetting, in- en uitvoerbelemmeringen, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van de verkoper
als bij derden, van wie de verkoper de benodigde materialen, grondstoffen of zaken moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport en voorts alle overige
oorzaken, buiten de schuld of risicosfeer van de verkoper ontstaan.

7.3. Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, is de verkoper bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval
heeft de verkoper recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten.

7.4. Indien de overmacht situatie er toe leidt dat de leveranciers van verkoper de verkoper hogere prijzen in rekening brengen, is de verkoper gerechtigd deze verhoging aan de koper door te berekenen.

7.5. Indien de overmacht intreedt terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de verkoper recht op betaling van het deel van de verschuldigde koopsom dat betrekking heeft op de reeds geleverde goederen.


8. Garantie.

8.1. De verkoper stelt zich zowel tegenover de koper als tegenover de afnemers van de koper aansprakelijk voor schade aan en door de goederen, opgetreden tijdens
een uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen garantieperiode, tenzij de schade het gevolg is van het feit, dat de koper of een afnemer van hem de goederen
gebruikt in strijd met de daarbij verstrekte gebruiksaanwijzing of anderszins bij het gebruik een fout maakt.

8.2. De aansprakelijkheid van de verkoper is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig goed of tot vervanging van dat goed of van een onderdeel daarvan, één en
ander ter beoordeling van de verkoper.

8.3. Verkoper is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, volgend uit een niet correcte levering van goederen, zoals bijvoorbeeld uitlopende levertijden of
fabricagefouten.


9. Betaling.

9.1. De koper is verplicht, indien geen andere betalingscondities zijn overeengekomen, 50% van de koopprijs vooruit te voldoen. Hij is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. De productie wordt gestart wanneer 50% van de totale order is voldaan. Vanaf dan geldt ook de afgesproken levertijd.

9.2. Bij niet tijdige betaling is de koper gehouden om vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk had moeten plaatsvinden een vertragingsrente aan verkoper te voldoen van 2% per maand of gedeelte van een maand.9.3. Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling, is de verkoper bevoegd om de
koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de koper aansprakelijk voor de door verkoper geleden schade.

9.4. Indien de verkoper bij toerekenbare tekortkoming van de koper tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen deze kosten voor rekening van de koper.

9.5. Verkoper behoudt zich het recht voor een aanbetaling van het totale orderbedrag te vragen voor de productie wordt gestart.

9.6. Betaling van de order zal geschieden zoals aangegeven wordt op de opdrachtbevestiging.


10. Algemeen.

10.1 ÉtoileMaastricht zal, in overleg met de opdrachtgever, een ontwerp in PDF formaat aanleveren van de door koper gewenste artikelen. Op de ontvangen ontwerpen rust een copyright en blijven derhalve eigendom van ÉtoileMaastricht.
.
10.2 Na goedkeuring van de offerte en het ontwerp zullen de artikelen ter productie worden aangeboden. Bij goederen is het mogelijk eerst een sample te
laten produceren in kunststof, waardoor een langere levertijd ontstaat. Bij het produceren van een proef- (sample) artikel verbindt de koper / opdrachtgever zich tot afname van de bestelde artikelen.

10.3 Wanneer een opdracht na het produceren van een sample, wordt geannuleerd, zullen de kosten en eventuele transport- en verzendkosten voor rekening komen van de koper / opdrachtgever.

10.4 Omdat de kleuren van de ontwerpen verschillend getoond worden op basis van de monitorinstellingen en de computercapaciteiten van de opdrachtgever, kunnen
kleurafwijkingen niet uitgesloten worden.


11. Prijs.

11.1. Alle vermelde prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW. Tenzij anders vermeld.

11.2. In de offerte of opdrachtbevestiging is uitgegaan van een standaardverzending. Indien een snellere verzending nodig is zullen hiervoor meerkosten in rekening
worden gebracht aan de koper / opdrachtgever.

11.3. De offerte is gebaseerd op het door u opgegeven aantal (stuks). ÉtoileMaastricht behoudt zich het recht voor de prijs aan te passen indien het aantal door de koper / opdrachtgever gewijzigd wordt. ÉtoileMaastricht behoudt zich tevens het recht voor de gehele order stop te zetten.

12. Toepasselijk recht.

12.1 Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlandse recht.